[BEAT] Thành Phố Ngàn Hoa - Hoa Mặt Trời

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!

Bài hát gốc:
THANH PHO NGAN HOA