[BEAT] Vì Sao - Thanh Ngọc (Tone Nam)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
Vi Sao - Thanh Ngoc tone nam