[BEAT] Lá Cờ Đảng - Lạc Việt (Tone nữ Bb)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
La Co Dang - Lac Viet