Người Đã Yêu (remix) - Châu Khải Phong (Beat)

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!

NGUOI DA YEU (REMIX|) - CHAU KHAI PHONG