[BEAT] Nghẹn Lời - Ngọc Sơn

Demo tham khảo, vui lòng liên hệ để mua beat!
NGHEN LOI - NGOC SON